Modulen Journal aktiveras under Inställningar > Moduler. 

 

Läs journal

 • Sök efter klient i den vita rutan i vänsterpanelen eller klicka på klienten i klientlistan.
 • Klicka på Journal i vänsterpanelen för att läsa journalanteckningar och dokument. 
 • Med knappen Sortera kan du välja i vilken ordning journalanteckningarna visas. 
 • Med knappen Visa kan du välja vilken typ av dokument du vill se i översikten, anteckningar, brev eller formulär, samt om du vill se detaljer (förhandsvisning av dokumentets innehåll).
 • Signerade låsta anteckningar markeras med symbolen av ett låst hänglås till höger i rubriken. 
 • För att gå in på en specifik journalanteckning klickar du i dess rubrik

Behörighet till Journal

--------------------------------

Skapa mallar ("kontakttyper")

 • Gå till Inställningar för Journal > Kontakttyper
 • Välj Ny kontakttyp och välj antingen Ny... (vilket är en helt tom mall) eller att duplicera en tidigare mall.
 • Den nya kontakttypen placeras längst ner på sidan.
 • Med knappen Ny rubrik lägger du till rubriker och funktioner till din mall så som du vill ha den, se nedan för förklaring av dessa.
 • Med Pilarna till vänster kan du ändra ordning på rubrikerna.
 • Klickar du i rutan under Underrubrik blir den aktuella rubriken underrubrik 
 • Inställningarna som du gör sparas automatiskt (så länge du har internetuppkoppling).

Exempel på Journalmall:

Tillgängliga rubriker i journalmallen:

 • Ett flertal förinställda rubriker för vanligt förekommande behov
 • Egen rubrik: Formulera din egen rubrik
 • Bild: En bild på människokroppen som du kan rita på med tre färger
 • Osteopatisk diagnos: Förinställda osteopatiska diagnoser i en lista
 • Ett tips är att skapa en journalmall (kontakttyp) som heter Alla rubriker där du lägger in alla rubriker som du vill kunna välja i en journalanteckning vid behov.
 • Funktionerna Ny diagnos och Ladda upp fil är alltid tillgängliga i journalanteckningarna. Se nedan för mer info om dem.

Malltext

 • Till varje rubrik i en journalmall kan du lägga till Malltext som kommer finnas i den nya journalanteckningen redan när du skapar den. Texterna är möjliga att ändra och ta bort hur du vill i anteckningen.
 • Klicka på Lägg till under Malltext och fyll i önskad text.

Ska journalanteckningen vara underlag för fakturering?

Dessa funktioner kräver modulen Fakturering eller Landsting.

 • Under knappen Fakturering: kan du ställa in om en viss kontakttyp ska visas som fakturaunderlag eller ej.  
 • I rutan Sätt pris skriver du in kostnaden som ligger till grund för fakturering.

Ändra journalmallar

 • Under Inställningar för Journal > Kontakttyper kan du lägga till och redigera journalmallar på samma sätt som när du skapar en ny mall. 
 • Ändringar i en journalmall ändrar aldrig en redan skapad journalanteckning. 

--------------------------------

Skriv journalanteckning

 • Gå in i klientens journal och klicka på Nytt och välj den journalmall du vill utgå ifrån. 
 • Skriv i de rutor som är aktuella. Endast de rubriker du använder kommer synas i den färdiga signerade anteckningen. Om du har ställt in malltexter ser du dem under respektive rubrik.
 • Det du skriver sparas automatiskt så snart du byter ruta eller klickar någonstans på sidan (så länge du har internetuppkoppling).
 • Du kan lämna journalanteckningen och fortsätta skriva genom att klicka på rubriken i Journalöversikten.

Exempel på Journalanteckning:

Ladda upp filer och bilder

 • Du kan ladda upp filer, t ex en remiss, i fältet nertill i journalanteckningen. 
 • Välj en fil från datorn eller dra och släpp en fil. 
 • Om du är inloggad med en smartphone eller ipad kan du klicka i fältet för uppladdning för att öppna kameran och fota det du vill ladda upp. Bilden kommer då inte sparas på din smartphone eller ipad utan bara i journalen. 

Lägga in Diagnos

 • Längst ner i journalanteckningen kan du genom knappen Ny diagnos lägga till diagnoser från ICD-10 antingen genom att söka direkt på koden eller genom att frisöka på diagnosnamnet. Du kan lägga till flera diagnoser.
 • Under den valbara rubriken Osteopatisk diagnos kan du välja förinställda osteopatiska diagnoser ur en lista. Du kan lägga till en diagnos.

Använd fraser eller "listings" 

 • Använder du ofta samma textfraser i dina anteckningar kan du ställa in förkortningar för dem under Inställningar för Journal > Fraser
 • Du kan skapa egna fraser med knappen Ny fras eller aktivera förinställda listor för HVLA-manipulation och Leder med knappen Standardfraser 
 • Läs mer om att använda fraser här.

Lägga till rubrik

 • Om du saknar en rubrik i journalanteckningen kan du i rullisten Lägg till rubrik välja att lägga till tillgängliga rubriker. Här finns alla rubriker som du lagt till i dina mallar.
 • Om den rubrik du vill lägga till inte finns i rullisten eller om det står Alla rubriker är tillagda behöver du lägga till rubriken i Inställningar för Journal > Kontakttyper. 

Ändra datum

 • Behöver du ändra datumet för journalanteckningen klickar du på datumet med kalendersymbolen högst upp. 
 • Så länge anteckningen inte är signerad kan du ändra hur mycket du vill, både nu och senare. 

Se tidigare journalanteckningar samtidigt som du journalför

 • När du är inne på en journalanteckning kan du klicka på knappen Visa och på Visa tidigare för att se tidigare journalanteckningar i högerspalten.
 • Funktionen är endast tillgänglig på dator (ej telefon).

Radera journalanteckning

 • Under knappen Mer klickar du på Radera.
 • Obs! En signerad journalanteckning kan inte raderas bara korrigeras.

Rättstavning

 • Under knappen Mer kan du aktivera Rättstavning samt hitta genvägar till Inställningar för fraser och Inställningar för Kontakttyper (Journalmallar).

Fakturaunderlag

 • Under knappen Mer kan du också ställa in om en anteckning ska visas som ett fakturaunderlag eller inte (kräver modulen Fakturering eller Landsting).

Signera journalanteckning

 • Klicka på knappen Ej signerad och OK i dialogrutan för att signera och låsa anteckningen. 
 • Alla osignerade journalanteckningar hittar du under Rapporter > Osignerade kontakter. Härifrån kan du nå journalanteckningen, justera och signera.

Korrigera signerad journalanteckning

 • Gå in i journalanteckningen. Klicka på Korrigera och ändra texten som ska ändras.
 • Korrigeringen sparas automatiskt. Du behöver inte klicka på något eller signera igen.
 • Ingen text raderas helt vid korrigering, den gamla texten stryks över och ersätts med den nya. 
 • Under Visa > Visa detaljer kan du se när och vem som gjort korrigeringarna. 

--------------------------------

Skicka brev, remisser och formulär

Genom Journalen kan du skicka digitala och riktiga brev samt digitala formulär till klienten.

 • Mallar för brev lägger du till under Inställningar för Journal > Brevmallar. Detta kan t ex utformas som remisser och remissvar. Det finns standardmall för Brev, Remiss och Remissvar som man kan utgå från. Läs mer om brevmallar här.
 • Mallar för Journalformulär lägger du till under Inställningar för Journal > Formulär. Detta kan t ex utformas som hälsodeklarationer, självskattningsformulär mm. Läs mer om formulär här.

--------------------------------

Exportera journal (skapa pdf)

Gör så här för att exportera alla journalanteckningar:

 • Gå till aktuell Klient > Journal (översiktsvyn).
 • Klicka på Exportera.
 • En pdf skapas och lägger sig under dina mottagna filer.

Gör så här för att exportera en enskild journalanteckning:

 • Gå in i den aktuella Journalanteckningen.
 • Klicka på Mer > Exportera.
 • En pdf skapas och lägger sig under dina mottagna filer.

För att exportera alla journalanteckningar till annat filformat läs mer här.

--------------------------------

Här kan du läsa fler artiklar om hur journalen fungerar.